1. Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hypnotherapie Else Boot: bedrijf Else Boot, lid van de Beroepsvereniging Vereniging C.A.T., , bestetherapeut.nl tevens in het bezit van Nederlandse diploma Gewichtsconsulente, diploma Hypnotherapie Master en Practitioner, NLP practitioner en diploma Coach, handelend als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut en coach.

Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres: Burg.G.W.stroinkweg 1181 8344XR Onna

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen Hypnotherapeut Else Boot geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis: Hypnotherapeut Else Boot kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Hypnotherapeut Else Boot de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4:Verzamelde persoonsgegevens; Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en mijn dienstverlening en aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Hypnotherapeut Else Boot. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:• Het verlenen en factureren van mijn  diensten;• Het verzenden van mijn nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Hypnotherapeut Else Boot te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;• De verstrekking van informatie of aanbiedingen• De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

 

Artikel 5: Verhindering: Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Hypnotherapeut Else Boot hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstipbericht van verhindering aan Hypnotherapeut Else Boot geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Hypnotherapeut Else Bootgerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling: Voor aanvang van de behandeling deelt Hypnotherapeut Else Boot de cliëntmondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Hypnotherapeut Else Boot is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indienen voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Hypnotherapeut Else Boot beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom Hypnotherapeut Else Boot behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebben de informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hypnotherapeut Else Boot noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hypnotherapeut Else Boot verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling: Betaling aan Hypnotherapeut Else Boot dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt dient de rekening voorafgaande de eerste sessie plaats vindt. Indien de nota niet betaald is vóór de 1esessie zal er geen sessie plaatsvinden.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden; Hypnotherapeut Else Boot heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid: Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Hypnotherapeut Else Boot verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Hypnotherapeut Else Boot. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Hypnotherapeut Else Boot verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Hypnotherapeut Else Boot nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Hypnotherapeut Else Boot om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Hypnotherapeut Else Boot te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Hypnotherapeut Else Boot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Hypnotherapeut Else Boot heeft cliëntkennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Hypnotherapeut Else Bootgeen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners. dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Hypnotherapeut Else Boot zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Hypnotherapeut Else Boot nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt. dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Hypnotherapeut Else Boot door cliënt opvrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties .Client duidelijk door Hypnotherapeut Else Boot is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten. Dat cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ. Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Hypnotherapeut Else Boot geen advies kan en zal geven ten aanzien van de in name van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forum keuze: Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Hypnotherapeut Else Boot: Burg.G.W.Stroinkweg 181 8344 XR Onna 06-42319136